دسته بندی کتاب ها
سبد خرید شما

هاشمی رفسنجانی ؛ سخنرانیهای سال 1362

هاشمی رفسنجانی

نویسنده: اکبر هاشمی رفسنجانی
به اهتمام : محسن هاشمی
ناشر: نشر معارف انقلاب
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 670
اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1390 - دوره چاپ: 7

کمیاب - کیفیت : نو ؛ جلد کتاب سائیدگی مختصری دارد

 

مروری بر کتاب  

سخنرانیهای سال 1362 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 1362 ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. در این کتاب متن سخنرانی های ایشان در این سال که به مناسبت های مختلف و در جمع گروه های مختلف ایراد شده به چاپ رسیده است. در مقدمه، اوضاع و احوال کشور در سال 1362 به اختصار بازگو شده و در پایان کتاب فهرست تفصیلی سخنرانی ها و سپس نمایه اسامی آمده است.

مجموعــه ســخنرانی هــا، یکــی از کتاب هــای جنبــی اســت کــه همــراه بــا خاطــرات روزنوشــت آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، تهیــه و چــاپ شــده و خواهــد شــد. در ایــن مجموعــه، بــا توجــه بــه نقــش حســاس و تعییـن کننــده نویســنده، نــکات مهمـی بیـان شـده اسـت کـه پژوهشـگران و مورخـان را در تدویـن تاریـخ معاصـر ایــران، انقــاب و جنــگ، یــاری خواهــد کــرد. زیــرا در ســالهای بعــد از انقــاب، آیــت الله هاشـمی رفسـنجانی، عـاوه بـر فرماندهـی جنـگ، ریاسـت مجلـس شـورای اسـامی، نمایندگـی حضـرت امـام )ره( در شـورای عالـی دفـاع ، ریاسـت جمهـوری و ریاسـت مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام را، عهـده دار بـوده و عمـ ًا در تصمیـم گیـری هـای مربـوط بـه سیاسـته ای کلان کشـور، نقـش برجسـتهای داشـته اسـت. ً

مطالـب ایـن مجموعـه از کتابهـای جنبـی، در تدویـن واقعیت هـای تاریخـی مطمئنـا انقـاب اسـامی نقـش ارزنـده و مفیـدی خواهـد داشـت چـرا کـه سـخنرانی هـای ایشـان، عـاوه بـر اهمیـت سـندی، نشـان دهنـده بخشـی از تفکـر، روحیـه و عمـل مسـووالن کشـور در آن سـالها اسـت. همچنیـن تحلیـل هـای ارائـه شـده و محتـوای سـخنرانی هـا میتوانـد طـرز تفکـر و اندیشـه هـای آیــت الله هاشـمی رفسـنجانی را در طــی دوران ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب، نشــان دهــد از ایــن حیــث نیــز راهنمـای مناسـبی بـرای تاریـخ نـگاران و پژوهشـگران تاریـخ انقـاب اسـامی باشـد.

گفتنـی اسـت تـاش زیـادی صـورت گرفتـه اسـت تـا نـوار همـه سـخنرانی هـای انجـام شـده توسـط آیــت الله هاشـمی رفسـنجانی، در مجامـع عمومـی و مراسـم هـا و برنامـه هـای مختلـف جمـع آوری و بـه دقـت پیـاده شـده و بـرای چـاپ تنظیـم گردیـده اسـت . تالشـی کـه خوشـبختانه، علـی رغـم مشـکالت فـراوان، بـه حاصـل نشسـته و در حـال حاضـر اغلـب نوارهـای مربـوط بـه سـخنرانی هـای ایشـان ، در اختیـار دفتـر نشـر معـارف انقـاب، مـی باشـد.

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات