منو
سبد خرید

عارف

برند: عارف مدل: 153947 - 87/5
خرمگسنویسنده: اتل لیلیان وینیچ مترجم: حمید کمازان ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 349 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتاب وینیچ در این کتاب سیمای..
2,500,000 ریال
برند: عارف مدل: 153412 - 13/6
وداع با اسلحهنویسنده: ارنست همینگوی مترجم: رضا مرعشی ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 224 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 3کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ روی جلد زدگی کوچکی دارد مروری بر کتابآخرهای تابستان آن سال، ما در خانه ای در..
850,000 ریال 1,000,000 ریال
برند: عارف مدل: 152062 - 56/5
پل رودخانه کواینویسنده: پی یر بول مترجم: غلامحسین قراگوزلو ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 239 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1367 ~ 1361 - دوره چاپ : 4 ~ 2 مروری بر کتاب جنگ جهانی دوم، آسیای جنوب شرقی، اردوگاه اسرای متفقین. فرمانده ..
900,000 ریال
طغیان
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: عارف مدل: 150899 - 4/3
طغیاننویسنده: چارلز دیکنز مترجم: ترزا شاهین ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 183 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1363 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : در حد نو مروری بر کتابمصوربرای آقای گادفری نیکلبی لندن شهر غریبی بود.اما او با این که سالی شصت تا هشتاد پو..
0 ریال
برند: عارف مدل: 149463 - 83/1
شورشنویسنده: ژول ورن مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 295 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ صفحه اول کتاب چسب خوردگی دارد مروری بر کتابمصورسری که به جایزه گذاشته بودند! این آگهی..
780,000 ریال 850,000 ریال
دیکتاتورها
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: عارف مدل: 147198 - 67/4
دیکتاتورهانویسنده: جولیس آرچر مترجم: پوران فرخ زاد ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 210 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتابزندگی یازده دیکتاتور معاصردیکتاتور در واژه به معنی "کسی که دیکته می‌..
0 ریال
برند: عارف مدل: 145552 - 72/1
روانپزشکی کودکنویسنده: بونشلرد - آلفرد آدلر مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 192 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو مروری بر کتابحدود ۲۰..
550,000 ریال
برند: عارف مدل: 145438 - 57/3
فرارینویسنده: جی. ام. دیلارد مترجم: افشین مویدی ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 310 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتابپزشکی که به قتل متهم می شود و برای اثبات بی گناهی اش به مبارزه می پردازد ... رودررویی دو قطب خیر و..
350,000 ریال
برند: عارف مدل: 145397 - 26/3
نود و سهنویسنده: ویکتور هوگو مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 252 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1365 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ آستر بدرقه زدگی مختصری دارد. مروری بر کتابهوگو این رمان طولانی را اندکی ب..
650,000 ریال
برند: عارف مدل: 145292 - 77/4
اسرار خلقتنویسنده: موریس مترلینگ مترجم: عنایت الله شکیباپور ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 191 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1357- دوره چاپ : 1کمیاب  - کیفیت :  درحد نو ؛ جلد کتاب سائیدگی مختصری داشته و لبه حدود شش صفحه کتاب رد زردی مختصری دارد  ..
820,000 ریال 1,000,000 ریال
میشل استروگف
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: عارف مدل: 145184 - 78/3
میشل استروگفنویسنده: ژول ورن مترجم: غلامحسین قراگوزلو ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 384 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نومروری بر کتاب افسر ویژه ی ارتش و پیک تزار ، ر..
0 ریال
برند: عارف مدل: 145182 - 54/1
میشل استروگفنویسنده: ژول ورن مترجم: غلامحسین قراگوزلو ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 384 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو ~ نومروری بر کتاب افسر ویژه ی ارتش و پیک تز..
1,100,000 ریال
برند: عارف مدل: 145183- 24/6
میشل استروگفنویسنده: ژول ورن مترجم: غلامحسین قراگوزلو ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 384 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1359 - دوره چاپ : 1کمیاب - کیفیت : درحد نو مروری بر کتاب افسر ویژه ی ارتش و پیک تز..
630,000 ریال 700,000 ریال
شاهد برای تعقیب
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: عارف مدل: 143963 - 93/5
شاهد برای تعقیبنویسنده: آگاتا کریستی مترجم: افشین مویدی ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 267 اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1373 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : صفحات درحد نو ؛ لبه عطف  کتاب زدگی مختصری دارد  مروری بر..
0 ریال
برند: عارف مدل: 143799 - 72/6
تاراس بولبانویسنده: نیکلای واسیلیویچ گوگول مترجم: گیورگیس آقاسی ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 260 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 3کمیاب  - کیفیت : درحد نو ؛ عطف جلد سائیدگی دارد م..
480,000 ریال
برند: عارف مدل: 143443 - 76/2
جهان ابدیتنویسنده: محمد عبادزاده کرمانی ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 200 اندازه کتاب: رقعی- سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 کمیاب - کیفیت : درحد نو  مروری بر کتاب  روح و جاودانگی آن ..
400,000 ریال
برند: عارف مدل: 142108 - 55/3
چنگیز خاننویسنده: برکلی ماتر مترجم: فتانه آل داود ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 271 اندازه کتاب: وزیری سلفون - سال انتشار: 1369 -دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : درحد نو ؛ عطف کتاب چسب خوردگی دارد مروری بر کتابتوان و گستر..
500,000 ریال 650,000 ریال
قهرمان جنگل
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: عارف مدل: 140326 - 23/6
قهرمان جنگلتدوین : عنایت الله شکیباپور ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 286 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 1کمیاب - کیفیت : نو ؛ آستر بدرقه کتاب با خودکار نوشته شده استمروری بر کتابسرگذشت پرماجرای سردار نام آور جنگلحواد..
0 ریال
برند: عارف مدل: 140230 - 93/1
خرمگسنویسنده: اتل لیلیان وینیچ مترجم: حمید کمازان ناشر: عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 349 اندازه کتاب: رقعی سلفون - سال انتشار: 1360 - دوره چاپ: 2کمیاب - کیفیت : در حد نومروری بر کتاب وینیچ در این کتاب سیمای ..
1,500,000 ریال
مجموعه اشعار فروغ فرخزاد
درحال حاضر موجود نمی باشد
برند: عارف مدل: 136207 - 63/3
مجموعه اشعار فروغ فرخزادنویسنده: فروغ فرخ زاد ناشر: یاد عارف زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 335 اندازه کتاب: رقعی سلفون  - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 2کیفیت : درحد نو _ نو ؛ لبه عطف کتاب سائیدگی دارد مروری بر کتابمجموعه اشعار کتاب های اسیر ، دیوار ، عصیان ، تول..
0 ریال
نمايش 1 تا 20 از 51 (3 صفحه)

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات