دسته بندی کتاب ها
سبد خرید شما

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
درحال حاضر موجود نمی باشد

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: جلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سمت
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 565
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1396 - دوره چاپ: 8

 

مروری بر کتاب 

آن طور که در مقدمه این کتاب آمده هدف این کتاب توصیف و تبیین علمی و روشمند سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت یک متن آموزشی است. بنابراین، از یکسو بر پایه اصول تدوین کتب درسی تلاش شده از ادبیات موجود در حوزه مطالعات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران استفاده بهتری شود به طوری که یافته‌ها و داده‌های علمی سایر اندیشمندان، نویسندگان و تحلیل‌گران سیاست خارجی ایران نقشی برجسته در تألیف این کتاب داشته است.

اما از سوی دیگر، نویسنده بر مبنای سنت علم انباشتی سعی کرده تا با پردازش داده‌های موجود در قالب یک چارچوب نظری و مفهومی چند متغیره، متن متفاوت و متمایزی ارائه دهد. از این رو، مهمترین ویژگی این اثر، جامع‌نگری آن است. به گونه‌ای که در توصیف و تحلیل سیاست خارجی ایران هر دو حوزه نظری و عملی را پوشش می‌دهد.

رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ از دولت موقت تا بیانیه الجزایر؛ دوران دفاع مقدس؛ دوران سازندگی؛ دوران اصلاحات برخی مباحث و موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .

به اعتقاد نویسنده چارچوب روزنا این امکان را به صورت روشمند به ما می‌دهد تا مجموعه‌ای از متغیرها را در سه سطح فردی، ملی و بین‌المللی اعم از مادی و معنایی بتوان برای تحلیل سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار داد. این پنج دسته از منابع که توسط روزنا بیان شده، متشکل از متغیرهای فراوانی است. متغیرهای فردی ناظر به ویژگی‌های شخصیتی تصمیم‌گیرندگان است. این ویژگی‌ها که مورد توجه نظریات تصمیم‌گیری است برای تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی کشورها و از جمله ایران کافی نیست. ولی از طرف دیگر به طور قطع تصمیم‌گیرندگان در سیاست خارجی ایران نقش دارند.

به اعتقاد وی این چارچوب ما را قادر می‌سازد که در موضوعات و موارد گوناگون سیاست خارجی ایران را مورد بررسی قرار دهیم و بررسی کنیم که در آن مورد خاص از بین این دسته از پنج منابع کدام متغیر تاثیر بیشتر و کدام متغیر تاثیر کمتر دارد. از مجموع این بررسی‌ها می‌توانیم به صورت استقرایی به یک تعمیم برسیم. به عنوان مثال اگر از مجموع 50 مورد از رفتار سیاست خارجی ایران در 30 مورد، ایدئولوژی مهم بوده باشد یا ساختار نظام بین‌الملل، در آن صورت می‌توان نتیجه گرفت که سیاست خارجی ایران بیشتر تحت تاثیر ایدئولوژی و نظام بین‌الملل است.

فهرست

بخش اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نظریه
فصل اول: رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1- آرمان گرایی
2- صلح دموکراتیک
3-لیبرالیسم اقتصادی
4- واقع گرایی
5- نظریه ژئوپولیتیک
6- نوواقع گرایی
7- نهادگرایی نولیبرال
8 - سازه انگاری
9- نظریه گفتمان
1ـ9 تغییر گفتمانی
2ـ9 تنازع گفتمانی
10- چارچوب نظری کتاب
یادداشتها
فصل دوم: منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1- منابع فردی
1ـ1 خصوصیات شخصی
2ـ1 محیط روانی ـ ادراکی
3ـ1 تعامل شخصیت و نقش
2- منابع نقش گرایانه
1ـ2 محدودیتهای فردی
2ـ2 رویه سازمانی
3- منابع حکومتی
1ـ3 ماهیت نظام سیاسی
2ـ3 شکل و ساختار حکومت
3ـ3 دیوان سالاری
4- منابع ملی
1ـ4 متغیرهای فرهنگی
1ـ1ـ4 خصوصیات و ارزشهای ملی
2ـ1ـ4 فرهنگ سیاسی
3ـ1ـ4 ایدئولوژی و مذهب
2ـ4 متغیرهای تاریخی
3ـ4 متغیرهای جغرافیایی
1ـ3ـ4 موقعیت جغرافیایی
2ـ3ـ4 اندازه کشور
4ـ4 متغیرهای اجتماعی
1ـ4ـ4 وضعیت انتقالی جامعه ایران
2ـ4ـ4 ترکیب جمعیتی
3ـ4ـ4 گروهها و طبقات اجتماعی
5ـ4 متغیرهای اقتصادی
1ـ5ـ4 نظام اقتصادی
2ـ5ـ4 الگوی توسعه اقتصادی
3ـ5ـ4 منابع انرژی
5-منابع خارجی
1ـ5 ماهیت نظام بین الملل
1ـ1ـ5 آنارشی
2ـ1ـ5 وابستگی متقابل و جهانی شدن
3ـ1ـ5 گفتمان بین المللی
2ـ5 ساختار نظام بین الملل
1ـ2ـ5 ساختار مادی
2ـ2ـ5 ساختار نهادی
3ـ2ـ5 ساختارهای غیرمادی
3ـ5 رفتار و تحولات سایر کشورها
یادداشتها
فصل سوم: اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1- اصول و مبانی
1ـ1 نفی سلطه گری و سلطه پذیری: عزت
2ـ1 ظلم ستیزی، عدالت خواهی و استکبارستیزی
3ـ1 حمایت از مستضعفان و جنبشهای آزادیبخش
4ـ1 حمایت و دفاع از مسلمانان
5ـ1 همزیستی مسالمت آمیز و صلح طلبی
6ـ1 عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل
7ـ1 تعهد به قراردادها و قوانین بین المللی
2- منافع ملی
1ـ2 تعریف
2ـ2 عناصر و ارزشها
3ـ2 انواع منافع ملی
1ـ3ـ2 منافع دفاعی و امنیتی
2ـ3ـ2 منافع معطوف به نظم جهانی و نظام بین الملل
3ـ3ـ2 منافع اقتصادی
4ـ3ـ2 منافع ایدئولوژیک
4ـ2 اهمیت و اولویت منافع ملی
1ـ4ـ2 منافع وجودی
2ـ4ـ2 منافع حیاتی
3ـ4ـ2 منافع مهم
4ـ4ـ2 منافع حاشیه ای
3- اهداف و مقاصد
1ـ3 اهداف ملی
1ـ1ـ3 حفظ امنیت ملی و موجودیت کشور
2ـ1ـ3 توسعه و رفاه اقتصادی
3ـ1ـ3 کسب اعتبار بین المللی
4ـ1ـ3 کسب و افزایش قدرت ملی
2ـ3 اهداف فراملی
1ـ2ـ3 حفظ کیان اسلام
2ـ2ـ3 صدور انقلاب اسلامی
3ـ2ـ3 وحدت جهان اسلام
4ـ2ـ3 تشکیل جامعه جهانی اسلامی
4-جهت گیری و راهبرد: عدم تعهد
1ـ4 اصول و علل
2ـ4 انواع عدم تعهد
1ـ2ـ4 عدم تعهد محافظه کار
2ـ2ـ4 عدم تعهد انقلابی
3ـ2ـ4 عدم تعهد تجدیدنظرطلب
4ـ2ـ4عدم تعهد اصلاح طلب
یادداشتها
فصل چهارم: گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1- گونه شناسی گفتمانی
1ـ1 تحولِ «از» گفتمان
2ـ1 تحول «از» و «در» گفتمان
1ـ2ـ1 گونه شناسی مقدماتی
2ـ2ـ1 گونه شناسیِ تلفیقی ـ تکمیلی
2- تبیین گفتمانها
1ـ2 گفتمان ملی گرایی لیبرال
1ـ1ـ2 دولتـ ملت جمهوری اسلامی ایران
2ـ1ـ2 انقلاب اسلامی
3ـ1ـ2 نظم و نظام بین الملل
2ـ2 گفتمان اسلام گرایی انقلابی
1ـ2ـ2 آرمان گرایی امت محور
2ـ2ـ2 مصلحت گرایی مرکزمحور
3ـ2ـ2 واقع گرایی اسلامی
4ـ2ـ2 صلح گرایی مردم سالار
5ـ2ـ2 اصول گرایی عدالت محور
یادداشتها
فصل پنجم: ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی
1- عوامل تعیین کننده ساختار تصمیم گیری
2-نهادهای تصمیم گیرنده
1ـ2 نهاد رهبری
1ـ1ـ2 تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر حسن اجرای آن
2ـ1ـ2 اعلان جنگ و صلح
3ـ1ـ2 فرماندهی کل نیروهای مسلح و عزل و نصب فرماندهان عالیرتبه
4ـ1ـ2 تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی
5ـ1ـ2 فرمان همه پرسی
6ـ1ـ2 سایر اختیارات مذکور در قانون اساسی
2ـ2 قوه مجریه
1ـ2ـ2 ریاست جمهوری
2ـ2ـ2 هیأت وزیران
3ـ2ـ2 وزارت امورخارجه
4ـ2ـ2 سایر وزارتخانه ها
3ـ2 قوه مقننه
1ـ3ـ2 مجلس شورای اسلامی
2ـ3ـ2 شورای نگهبان
4ـ2 مجمع تشخیص مصلحت نظام
5ـ2 شورای عالی امنیت ملی
6ـ2 قوه قضائیه
1ـ6ـ2 نقش رئیس قوه قضائیه
2ـ6ـ2 نظارت بر حسن اجرای قوانین
3ـ6ـ2 تعامل و تصمیم گیری در زمینه حقوق بشر
4ـ6ـ2 انعقاد قراردادهای بین المللی
7ـ2 نیروهای مسلح
1ـ7ـ2 تأمین امنیت ملی
2ـ7ـ2 تأمین اهداف انقلاب اسلامی
3ـ7ـ2 سیاست خارجی امنیت محور
یادداشتها
بخش دوم: تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
فصل ششم: از دولت موقت تا بیانیه الجزایر
1- سیاست خارجی دولت موقت
1ـ1 وظایف و مأموریتها
2ـ1 جهت گیری و راهبرد
3ـ1 اصول و مبانی
1ـ3ـ1 سیاست نگاه به غرب
2ـ3ـ1 عدم مداخله در امور داخلی کشورها
3ـ3ـ1 صلح گرایی و مسالمت جویی
4ـ3ـ1 توسعه روابط خارجی
4ـ1 اهداف
1ـ4ـ1 شناسایی جمهوری اسلامی
2ـ4ـ1 کسب اعتبار بین المللی
3ـ4ـ1 حفظ استقلال و حاکمیت ملی
4ـ4ـ1 حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی
5ـ4ـ1 بازسازی و توسعه اقتصادی
2- بحران گروگانگیری
1ـ2 علل و اهداف
2ـ2 آغاز بحران
1ـ2ـ2 شروط و اقدامات ایران
2ـ2ـ2 واکنش و اقدامات امریکا
3ـ2 مذاکرات و بیانیه الجزایر
4ـ2 علل و شرایط مذاکره
1­4­2 ایران
2ـ4ـ2 امریکا
5ـ2 تأثیرات بحران بر سیاست خارجی ایران
1ـ5ـ2 فرصتها
2ـ5ـ2 چالشها
یادداشتها
فصل هفتم: دوران دفاع مقدس
1- علل و اهداف تجاوز عراق
1ـ1 اعمال حاکمیت کامل بر اروندرود
2ـ1 پیشگیری از صدور انقلاب
3ـ1 تحریک و تشویق امریکا
4ـ1 تصرف و تجزیه بخشهایی از ایران
5ـ1 اعمال هژمونی در خلیج فارس
6ـ1 رهبری جهان عرب
2-جهت گیری سیاست خارجی
1ـ2 عدم تعهد انقلابی: تقابل دوسویه
2ـ2 عدم تعهد تجدیدنظرطلب: تعامل چندسویه
3ـ2 بازگشت عدم تعهد انقلابی: تقابل یک سویه
3- اهداف سیاست خارجی
1ـ3 اهداف ملی
1ـ1ـ3 امنیت ملی و بقا
2ـ1ـ3 حفظ تمامیت ارضی
3ـ1ـ3 حفظ استقلال و حاکمیت ملی
4ـ1ـ3 صلح عادلانه
2ـ3 اهداف فراملی
1ـ2ـ3 دفاع از اسلام
2ـ2ـ3 صدور انقلاب
3ـ2ـ3 وحدت جهان اسلام
4- اصول و ویژگیها
1ـ4 نه شرقی، نه غربی: استکبارستیزی
2ـ4 رابطه با ملتها: حمایت از نهضتها و مسلمانان
3ـ4 الگوی تعامل انقلابیـ انقباضی
1ـ3ـ4 معیارها و اولویتها
2ـ3ـ4 انواع کشورها و کنشها
4ـ4 بی اعتمادی به سازمانهای بین المللی
1ـ4ـ4 سازمان ملل متحد
2ـ4ـ4 سازمان کنفرانس اسلامی
3ـ4ـ4 جنبش عدم تعهد
یادداشتها
فصل هشتم: دوران سازندگی
1-عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی
1ـ1 پایان جنگ
2ـ1 بازنگری قانون اساسی
3ـ1 تغییر تصمیم گیرندگان
4ـ1 تجاوز عراق به کویت
5ـ1 فروپاشی اتحاد شوروی
2-جهت گیری: عدم تعهد اصلاح طلب
3- اصول و الگوهای رفتاری
1ـ3 اولویت اهداف ملی
2ـ3 توسعه گرایی اقتصادی
3ـ3 همزیستی مسالمت آمیز و عادی سازی روابط
1­3­3 شورای همکاری خلیج فارس
2ـ3ـ3 اروپا
3ـ3ـ3 امریکا
4ـ3 چندجانبه گرایی: تعامل با سازمانهای بین المللی
1ـ4ـ3 سازمان ملل
2ـ4ـ3 سازمان کنفرانس اسلامی
3ـ4ـ3 جنبش عدم تعهد
5ـ3 منطقه گرایی
1ـ5ـ3 حوزه خلیج فارس
2ـ5ـ3 آسیای میانه و قفقاز: اکو
یادداشتها
فصل نهم: دوران اصلاحات
1-راهبرد و جهت گیری
2- اصول و اهداف
1ـ2 توسعه گرایی سیاسی: گفتگوی تمدنها
2ـ2 صلح گرایی مثبت
3ـ2 تنش زدایی
1ـ3ـ2 شورای همکاری خلیج فارس
2ـ3ـ2 اروپا
3ـ3ـ2 امریکا
4ـ2 اعتمادسازی
5ـ2 چندجانبه گرایی گفتمانی
1ـ5ـ2 سازمان ملل متحد
2ـ5ـ2 سازمان کنفرانس اسلامی
3ـ5ـ2 جنبش عدم تعهد
4ـ5ـ2 اکو
3- مسائل سیاست خارجی
1­3 حادثه 11 سپتامبر و حملة امریکا به افغانستان
2ـ3 بحران عراق
1ـ2ـ3 اهداف سیاست خارجی ایران
2ـ2ـ3 جهت گیری بی طرفی مثبت یا فعال
3ـ2ـ3 اصول رفتاری سیاست خارجی
4ـ2ـ3 موضع گیری در قبال جنگ
5ـ2ـ3 دوره پس از جنگ
3ـ3 بحران هسته ای
1ـ3ـ3 گزینه های ایران
2ـ3ـ3 علل و اهداف
3ـ3ـ3 بیانیه تهران: توافق سعدآباد
4ـ3ـ3 توافقنامه پاریس
یادداشتها
فصل دهم: دوران اصول گرایی
1-جهت گیری: عدم تعهد تجدیدنظرطلب
1ـ1 مقابله با نظام تک قطبی و هژمونی امریکا
2ـ1 اصلاح و تغییر سازمانهای بین المللی
2- اصول رفتاری
1ـ2 اصول گرایی
2ـ2 عدالت خواهی
3ـ2 صلح طلبی مثبت
3- الگوهای رفتاری
1ـ3 بازتعریف روابط با غرب
2ـ3 سیاست نگاه به شرق
3ـ3 جهان سوم گرایی
4ـ3 امریکای لاتین گرایی
5ـ3 تعامل با شورای همکاری خلیج فارس
6ـ3 گفتگوی انتقادی با امریکا
7ـ3 بازنگری دیپلماسی هسته ای

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات