توسل به زور در روابط بین الملل

توسل به زور در روابط بین الملل
نویسنده: حمید حیدری
ناشر: اطلاعات
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 204
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1376 - دوره چاپ: 1 
کد کتاب: 63608

کمیاب یا دست دوم - کیفیت : خوب

مروری بر کتاب 
توســـل بـــه زور ، عمـری بـــه درازای تـاریخ جوامـــع انسـانی دارد و تحـــولات قابـــل تـــوجهی را بـــه خــود دیــده اســت. از آزادی اقــدام بــه جنــگ و حتــی تقــدیس آن، تــا منــع حقــوقی. هرچنــد در نظــام بــین المللــی معاصــر و در عرصــه روابــط بــین الملــل ، پدیــده توســل بــه زور و خشــونت وجــود دارد و بــه نظــر نمــی رســد کــه در آینــده نیــز جامعــه بــین المللــی از شــر ایــن مصــیبت عظمــی رهــایی یابــد ، بــا ایــن وجــود برخـــی سیاســـتمداران ، فلاســـفه ، اخـــلاق گرایـــان و حقوقـــدانان کوششـــی خســـتگی ناپـــذیر و تحســـین برانگیــز جهــت تــرویج اندیشــه تقبــیح جنــگ و افســار زدن بــر دهانــه آن داشــته انــد.

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

توسل به زور در روابط بین الملل

  • ناشر: اطلاعات
  • کد کتاب: 63608 - 1/1
  • موجودی: موجود نمی باشد
  • 0ریال

برچسب ها: حمید حیدری, جامعه شناسی جنگ, روابط بین الملل, فقه اسلامی