جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/12/1395
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
سفارش از آمازون
پیگیری سفارش آمازون

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

جادوى سياه
گروه: مقالات عمومي
نویسنده: خسرو مبشر

گزارشى از علل شيوع فالگيرى و رمالى شيادان

فالگيران و رمالان شياد همواره دركمين مردم نشسته اند تا با حرف هاى اميدوارانه كاذب و واهى از آنان اخاذى و كلاهبردارى كنند. و اين در حاليست كه مسئولان قضايى، انتظامى و كارشناسان كه همواره در اين زمينه به مردم هشدار داده اند، اما بازهم عده اى ساده دل تحت تأثير القائات فريبنده اين گونه شيادان كم سواد يا بى سواد در دام آنها گرفتار مى شوند.

طى ماه هاى اخير چندين پرونده مربوط به فالگيران شياد به اتهام كلاهبردارى و اخاذى از افراد ساده دل و آزار و اذيت دختران و زنان جوان درمحاكم قضايى كشور به جريان افتاد . يكى از نمونه هاى آن مربوط به پرونده مرد شيادى است كه با حكم دادگاه كيفرى استان قم به جرم فريب و تعرض به ۶۵ دختر و زن به دار مجازات آويخته شد. همچنين پرونده ديگرى كه در كرج مورد رسيدگى قرار گرفت مربوط به مرد شيادى است كه به بهانه حل مشكلات خانوادگى ، اقتصادى و اجتماعى از طريق جادو و فالگيرى از دهها نفر كلاهبردارى كرده است كه مأموران امنيتى او را در مهرشهر كرج دستگير كردند.

مرد فالگير پس از دستگيرى به جرم خوداعتراف كرد و گفت: دو زن دارم كه به خاطر مخارج زياد خانوادگى تصميم گرفتم از طريق رمالى و فالگيرى به ثروت دست يابم. بنابراين با اغفال زنان و دختران جوانى كه هريك آرزويى داشتند يا در زندگى شخصى شان بامشكلاتى مواجه بودند به آنها طلسم هايى به شكل نعل اسب، داروهاى گياهى فاسد شده و كاغذهاى سياه شده بامركب به عنوان دارو و رفع طلسم مى فروختم كه از اين راه پول كلانى به جيب مى زدم. مرد رمال روزانه ۴۰ تا ۵۰ مشترى را به حضور مى پذيرفت و از هركدام آنها نيز به بهانه هاى مختلف مبالغ قابل توجهى دريافت مى كرد.

در پرونده اى ديگر مرد فالگير پس از اغفال مردى كه درحسرت پدرشدن بود در ازاى فروش يك داروى فاسد چندميليون تومان از او كلاهبردارى كرد.
رمال چرب زبان، بااستفاده از ساده دلى برخى از شهروندان به شكار طعمه هايش مى پرداخت و به بهانه حل مشكلات مردم از آنان ميليون ها تومان پول مى گرفت. يكى از قربانيان اين مرد كه پس از مدت هاجست وجو سرانجام او را در زندان رجايى شهر پيدا كرده بود، در شكايت خود به بازپرس دادسراى عمومى و انقلاب تهران گفت: براى انجام يك مأموريت ادارى درحال خروج از تهران بودم تا اين كه در كرج به يك پمپ بنزين رفتم. پس از سوخت گيرى وقتى خواستم سوار خودرو شوم صداى پيرمردى را شنيدم كه با حالتى ملتمسانه از من خواست تا او را در طول راه به قزوين برسانم. مرد خوش صحبتى بود. من هم از آرزوى بچه دار شدن خود و همسرم برايش حرف زدم. پيرمرد وقتى شنيد مى خواهم پدر شوم لبخندى زد و گفت: اين مشكلى نيست كه حل نشود. بعد هم به من اميد داد كه بزودى بچه اى به جمع خانواده دو نفرى ما افزوده خواهد شد. سپس شماره تلفنى به من داد تا با او تماس بگيرم.

همسرم با شنيدن اين ماجرا خيلى خوشحال شد. بنابراين من كه از همه جا نااميد بودم با پيرمرد تماس گرفتم. او گفت پس از بررسى هاى دقيق دريافته كه همسرم طلسم شده است. بنابراين بايد طلسم او باطل شود. در نتيجه پس از مراجعه به او چند تكه كاغذ مركبى كه چيزهايى در آن نوشته شده بود و همراه چند بطرى شربت متعفن به ما داد و از من خواست ۱۴ ورق كاغذ را طى ۱۴ شب در يك گروستان متروكه خاك كنم. بعد هم تأكيد كرد: هر شب پس از بازگشت از گورستان من و همسرم دو قاشق شربت بخوريم. يقيناً اين جادو پس از سه ماه و ۱۰ روز تأثير خواهد كرد و طلسم حسودان باطل خواهد شد و ما صاحب يك نوزاد پسر خواهيم شد.

ما هم با پرداخت مبلغ قابل توجهى داروها را از او گرفتيم و با هزار بدبختى دستوراتش را اجرا كرديم. اين در حالى بود كه وقتى نيمه هاى شب به گورستان مى رفتيم تا نسخه نوشته شده را خاك كنيم وحشت زده شده و از ترس مى لرزيديم اما به خاطر بچه دار شدن، تن به هر كارى داديم.

وى گفت: حدود چهار ماه از اين قضيه گذشت و ما نيز دستورات آن پيرمرد را موبه مو اجرا كرديم. اما وقتى پس از انجام آزمايش هاى لازم متوجه شديم همسرم باردار نيست و آرزوهايمان بر باد رفته است به جست وجوى رمال شياد و كلاهبردار پرداختيم تا اين كه متوجه شديم او به اتهام كلاهبردارى از چند نفر دستگير و در زندان رجايى شهر بازداشت است.

محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران درباره دام هاى رمال ها و فالگيرها مى گويد: كلاهبردارى از طريق رمالى و فالگيرى جرمى است كه خود مالباختگان نيز در وقوع آن مقصر هستند. در واقع آنها با ساده انديشى خود شرايطى را براى قربانى شدن خود فراهم مى كنند. اما به راستى چرا با وجود اين همه هشدار و انتشار گسترده اخبار كلاهبردارى هاى چنين شيادانى باز هم عده اى خوشبختى خود را در اتاق هاى تاريك و مخوف فالگيران و رمالان جست وجو مى كنند.

معاون دادستان تهران هرگونه اقدام به رمالى و فالگيرى در جامعه را خلاف قانون بيان كرده و مى گويد: با اين گونه افراد مطابق قانون برخورد قضايى خواهد شد. حال آن كه هرگونه اقدام به رمالى، فالگيرى، جن گيرى و اقدام هاى مشابه جرم محسوب مى شود و افرادى هم كه از طريق پيشگويى در دفتر، خانه يا هر مكان ديگر به فريب مردم بپردازند و اين كار را به عنوان كسب و پيشه خود قرار دهند مجرم بوده و قانون براى آنها مجازات زندان و جزاى نقدى پيش بينى كرده است.

سالار كيا تصريح كرد: اگر اين افراد با فالگيرى و رمالى مرتكب كلاهبردارى نيز شوند علاوه بر مجازات ذكر شده به عنوان كلاهبردار نيز تحت تعقيب قضايى قرار مى گيرند.

تاكنون نيز تعدادى از اين افراد با عنوان پيشگويى مبادرت به كلاهبردارى ازمردم مى كردند نيز شناسايى و دستگير شده اند.
دستگاه قضايى نيز با اين گونه افراد به شدت برخورد مى كند. البته مردم بايد هوشيار و آگاه باشند كه برخى ازاين افراد شياد و سودجو پاى خود را فراتر از اين نيز گذاشته و ضمن كلاهبردارى از زنان و دختران ساده دل آنان را مورد تعرض قرار مى دهند. به عنوان نمونه يك رمال شياد كه چندى قبل با فريب چند زن و دختر به آزار و اذيت آنها پرداخته بود پس از تأييد حكم دادگاه نامبرده در برابر مردم به دار مجازات آويخته شد.

* فقط ايران گرفتار نيست

دكتر پروانه فرخندى آسيب شناس اجتماعى معتقد است: رمالى و فالگيرى فقط معضل دامنگير جامعه ما نيست. بلكه جوامع توسعه يافته هم با اين معضل درگير هستند. اما جامعه ما به دليل باورهاى فرهنگى و رفتارى كه ريشه در قديم دارد، بيشتر تحت تأثير چنين مسائلى قرار گرفته است و شيادان نيز معمولاً با اطلاع از شخصيت و وضعيت اجتماعى مراجعانشان طعمه هاى خود را از ميان زنان و دخترانى انتخاب مى كنند كه آسيب پذيرتر هستند. در نتيجه فالگيران حرفه اى زودتر مى توانند زنان و دختران ساده دل را فريب دهند.

به گفته اين آسيب شناس، افرادى با ترويج خرافه گرى از احساسات مردم سوءاستفاده مى كنند و بيشتر به سراغ دختران و زنان مى روند و با شيوه هاى مختلف به كلاهبردارى از آنها مى پردازند. اما متأسفانه در مواردى هم ديده شده كه فالگيران حتى مشتريان خود را مورد سوءاستفاده قرار مى دهند، مثلاً با اين ادعا كه مى توانند بيماران را درمان كنند. آنها را به خانه يا محلى مخوف كشانده و پس از خوراندن داروهاى خواب آور آنها را مورد آزار و اذيت قرار مى دهند.

وى افزود: از اين رو به روشنى در مى يابيم كه بى شك اثرات و تبعات منفى پديده فالگيرى و رمالى فقط به ضرر و زيان مالى افراد ختم نمى شود. بلكه اين معضل، آسيب هاى اجتماعى گسترده اى نيز در پى دارد كه مردم را از پذيرفتن واقعيت ها و حقايق نيز گريزان مى كنند. چه بسا در مواردى مشاهده شده، برخى دختران با توصيه فالگيران و رمالان به ازدواج هاى غيرمنطقى و ساده لوحانه تن داده اند كه عوارض اين نوع زندگى ها نيز كاملاً روشن است.

اين آسيب شناس اجتماعى تأكيد مى كند: مسئولان فرهنگى جامعه بايد سعى كنند، اين معضل را با ارائه آموزش هاى دقيق و برنامه ريزى شده مستمر به دقت تحت كنترل درآورند. چرا كه در غير اين صورت شاهد بروز معضلات گسترده و عميق تر در جامعه و خانواده ها و جوانان خواهيم بود.

* دورى از خدا زمينه ساز گرايش به فالگيران و رمالان

ايمان عزيزى- استاد دانشگاه معتقد است: انسان از ابتداى خلقت به صورت فطرى داراى حس خداجويى بوده است و در زندگى همواره در مورد مسائل ماورالطبيعه و متافيزيك از خود علاقه نشان داده است.اما اگر اين ميل فطرى در مسير صحيح كه همان ايمان و اعتقاد به خداوند يگانه است قرار نگيرد و نقش انسان به عنوان موجودى داراى قدرت تفكر فراموش شود ، آدمى به موجودى خرافى بدل مى شود كه با توسل به جادو و رمل،سعى در رسيدن به آرامش مى كند.

اما به راستى كسانى كه به اين نكات و مسائل آگاه باشند و يا بعد از سال ها مطالعه به اين مرحله از درك و روشن بينى برسند، آيا هرگز حاضر خواهندشد به سراغ فالگيرها، رمالان و پيشگوها بروند.

به عقيده روانشناسان اجتماعى، وسواس، بدبينى، خرافى بودن، منفى گرايى، مطلق انگارى، اعتقاد به اين كه آن چه بايد اتفاق بيفتد مى افتد و خارج از كنترل انسان است و نيز بى مسئوليتى از مشخصه هاى افرادى است كه به دفعات نزد فالگيران مى روند.
حال آن كه در جامعه اى سالم و پرنشاط كه افراد از لحاظ اجتماعى، اقتصادى و معنوى به پويايى و تكامل رسيده و خانواده هايى كه از ابتدا ايمان آگاهانه به خداوند و اعتماد به نفس را در كودكانشان شكوفا مى كنند، كمتر اثرى از خرافات و گرايش به چنين مسائلى به چشم مى خورد و راه كلاهبرداران و شيادان نيز به خودى خود، مسدود خواهدشد و از اين رو شيادان و رمال ها در صورتى كه متوجه شوند مردم آگاه و روشن هستند، ديگر نمى توانند با رياكارى آنان را فريب دهند.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان

پیگیری و سفارش تلفنی
ساعت ۱۷ - ۹
پنجشنبه ها ۱۳- ۹
۲۲۲۳۸۱۲۳
۲۶۴۵۸۱۵۶
۲۶۴۵۸۳۴۷

پیگیری سفارش آمازون
۲۶۱۲۳۴۵۹